Dr. Magyari Enikő

Dr. Magyari Enikő

2022.01.01.
Dr. Magyari Enikő

egyetemi tanár

Elérhetőség: 1/3722500/1738

E-mail: eniko.magyari@ttk.elte.hu

Publikációs lista MTMT

Kutatási tevékenység

őskörnyezet kutatás paleoökológiai módszerekkel Közép- és Délkelet Európában, pollen alapú paleoklíma rekonstrukciók az elmúlt 30 ezer évre, hosszú-távú ökológiai vizsgálatok, holocén és későglaciális vegetációdinamika, paleogenetika

Fontosabb futó kutatási projektek

Klíma és tájhasználat múltbéli változásai és hatásuk a közösségekre (2016-2020)

A kutatás célja különböző tér- és időskálákon számszerűsíteni a múltban lezajlott változásokat a klímában és a tájhasználatban, az életközösségek ezekre adott válaszait és a válaszok sebességét. A múltban lezajlott változásokra adott válaszok ismerete segíti az előrejelzést. Leghosszabb időskálán a paleoökológiai rekonstrukció segítségével kaphatunk adatokat a klíma- és tájhasználat változások hatására a közösségek összetételében bekövetkező változásokról. Jelen projekt keretében a Balaton, a kiskunsági Móricgáti-láp, a keleméri Kis-Mohos láp és a Déli-Kárpátok Kis Lator-hegységében elhelyezkedő Latorica-tó komplex paleoökológiai vizsgálata zajlik. Az utolsó 2000 év klímaváltozási eseményeinek kvantitatív rekonstrukciójára törekszünk. Két fő vizsgálati módszerünk a pollen analízis és fosszilis árvaszúnyog lárvák analízise. Mindkét módsser paleoklíma adatsorokat szolgáltat. A legújabb pollenterjedési modellek illesztésével az adatokból a tájhasználat múltbeli változásaira is következtethetünk.

A jégkorszaki nagyemlős fauna tagjainak kihalási időpontjai a Kárpát-medencében az őskörnyezet és paleoklíma változásainak tükrében (2016-2020)

A Kárpát-medence (KM) éghajlatáról és ökoszisztémáiról ismereteink az elmúlt évek paleoökológiai kutatásai révén jelentősen gyarapodtak. Elsősorban barlangi és folyómedrekből előkerült nagyemlős csontmaradványok alapján pedig pontos képpel rendelkezünk az utolsó jégkorszak nagyemlős faunájáról. Ezek a nagytermetű emlős fajok a jégkorszak végén fokozatosan eltűntek a KM-ből. Kihalásuk időpontjai azonban a radiokarbon kormeghatározások kis száma miatt nem tisztázottak. E projekt keretében célunk, hogy a hazai múzeumokban (elsősorban a Magyar Természettudományi Múzeumban) megőrzött szép számú kormeghatározásra alkalmas csontanyag kormeghatározásával tisztázzuk a nagyemlős fauna tagjainak (pl. barlangi hiéna, barlangi medve, gyapjas mamut, ló, bölény, rénszarvas, stb.) kihalási idejét, és vizsgáljuk ezeknek az időpontoknak a kapcsolatát a klíma és ökoszisztéma változásokkal. A vizsgált időintervallumok az utolsó eljegesedés maximumától a későglaciális felmelegedés végéig terjedő időszak (kb. 26000-11600 évek közt), amikor a KM-t a leghidegebb/legszélsőségesebb időszakot követően gyors felmelegedés jellemezte (amplitúdóját tekintve összevethető a napjainkban zajló globális felmelegedéssel). A kihalási korok megállapítása mellett célunk az ISOCLIM projekt keretében beszerzett nagyműszerek felhasználásával stabil izotóparány mérések elvégzése nagyemlős csontanyagon és tavi üledékeken (d18O, d13C, d15N), melyből következtethetünk a kb. 30 és 12 ezer évek közti időszak őshőmérsékleti változásaira, valamint a nagyemlős fauna táplálkozási szokásaira, éves vándorlásának terjedelmére. A tavi üledékek különböző komponensein (tavi kisrák (Ostracoda) vázak, kovamoszat vázak, biogén karbonát, szerves anyag) szintén stabil izotóp arány vizsgálatokat tervezünk, melyekből közvetlen őshőmérsékleti és vagy párolgási adatokat nyerhetünk. Ezeket összevetjük a biológiai maradványok vizsgálatával meghatározott (pollen és árvaszúnyog lárva alapú) őséghajlati rekonstrukciók eredményeivel és ütköztetjük a kapott kihalási korokkal. Vizsgáljuk továbbá a tavi üledékekben egy ürüléklakó gomba, (Sporomiella sp.) mennyiségi változásait, melyből a nagyemlős populáció méreti változásaira következtethetünk.

Végzettségek

1997. Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen

biológus-ökológus

1998.  Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen

földtudományi angol szakfordító

2001. Debreceni Egyetem

a földtudományok doktora, PhD

2016. Magyar Tudományos Akadémia

a földtudományok MTA doktora, Dsc

Munkahelyek, munkakörök

 • Debreceni Egyetem, Ásvány- és Földtani Tanszék, predoktor (2000-2001)
 • Mátra Múzeum, Gyöngyös, múzeológus-paleobotanikus (2001-2003)
 • Newcastle-i Egyetem (UK), School of Geography, Research Associate (tudományos munkatárs) (2002-2003)
 • Magyar Természettudományi Múzeum, Növénytár, OTKA posztdoktor (2003-2004)
 • University of Durham (UK), Department of Archaeology & School of Biological and Biomedical Sciences, Marie Curie Postdoctoral Fellow (tudományos munkatárs) (2004-2007)
 • MTA-MTM-ELTE Paleontológiai Kutatócsoport (2007-2013)
 • University of Cologne, Department of Geography, Humboldt Fellow (2013)
 • MTA-MTM-ELTE Paleontológiai Kutatócsoport (2013-) tudományos főmunkatárs, majd 2017-től részmunkaidős tudományos tanácsadó
 • ELTE Környezet és Tájföldrajzi Tanszék (2017-) docens

Oktatási tevékenység egyetemi keretek között

a) BSc képzésben – Biogeográfia; A Kárpát-medence biogeográfiája; Biogeográfia és Talajtan; Környezetrégészet

b) MSc képzésben – Klímaváltozás és szénciklus, Zöld Bolygó, Paleoökológiai kutatási módszerek; A környezetváltozás műszeres kutatási módszerei

c) Doktori kurzusok – Negyedidőszali paleoökológia és klímaváltozás; Holocén vegetációdinamika és filogeográfia

célcsoport: geográfus (TTK), földrajz tanár, régész és környezettudós (TTK) képzés

További oktatási területek

Terepgyakorlatok, tanulmányutak vezetése, részvétel záróvizsga-bizottságok munkájában

Témavezetés

a) 7 MSc szintű; b) 2 BSc szintű; c) 4 OTDK szintű; e) 3 doktori szintű

Tudományos közéleti tevékenység

a)  Magyar INQUA Bizottság elnöke

b)  2nd INTIMATE Example Research and Training School (31 May – 5th June 2014, Baile Tusnad, Romania) főszervezője (2014)

c)  INTIMATE (INTegratIng MArine ice core and TErrestrial records) EU COST Action ES0907 magyarországi vezetője (2012-2014)

d)  10th European Palaeobotany and Palynology Conference szervezőbizottsági tag (2010)

e)  MTA Palaeontológiai Bizottság tagja (2002–)

f)    Magyarhoni Földtani Társulat (1997–)

g)  Quaternary Research Association (1996–)

h)  Magyar INQUA Bizottság (2008–)

Tudományos tevékenység elismerése

1995. Leidenforst Gyula Alapítvány díja tanulmányi eredményeim és kutatómunkám elismeréseként (pályázati pénzjutalom).

1995. Pro Regione Alapítvány díja egyetemi kutatómunkám elismeréseként (pályázati pénzjutalom).

1995/96. Köztársasági Ösztöndíj.

1998. A Debreceni Universitas Alapítvány díja tudományos diákköri tevékenységem és szakmai publikációim elismeréseképpen (pályázati pénzjutalom).

2001. Legjobb előadás díja (3. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés, Tihany)

2002. Szádeczky-Kardoss Elemér Díj I. fokozat, Magyar Tudományos Akadémia

2002. Ifjú Kutató Tudományos Díj, MTA Miskolci Területi Bizottsága a Magyar Tudomány Napja alkalmából eddigi kiemelkedő kutatómunkám elismeréseként.

2009. MTA – Zólyomi Bálint Díj

2010. Magyar Tudományos Akadémia Ifjúsági Díja

2011. MTA – Bólyai Plakett

Vendégkutatás, vendégoktatás

a)  University of Cambridge, Department of Botany, 1996, 5 hónap,

b)  Kardoskúti Fehér-tó, pollenanalitikai vizsgálat

c)  University of Cambridge, Godwin Laboratory (Corpus Christi Fellowship), 1997, 3 hónap, Keleméri Nagymohos-láp, pollenanalitikai és üledékrétegtani vizsgálat

d)  University of Oulu, Department of Geology (Magyar Ösztöndíj Bizottság), 1999, 3 hónap, Csarodai Báb-tava, pollenanalitikai és üledékrétegtani vizsgálat, geológiai és botanikai tanulmányút É-Finnországban

e)  University of Newcastle, School of Geography (Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj), 2000, 3 hónap, Tiszagyulaháza-Sarló-hát holtmeder üledékének pollenanalitikai vizsgálata

f)    University of Cologne, Department of Geology, 2010. december, 1 hét, meghívott szeminárium tartása a Kárpáti Régió későglaciális és holocén őskörnyezeti változásairól

g)  University of Cologne, Department of Geography, 2013. január-december, Humboldt Fellowship, 12 hónapos kutatási ösztöndíj

Hazai és nemzetközi elnyert pályázatok, ösztöndíjak

 1. Corpus Christi Fellowship, University of Cambridge, Godwin Laboratory (1997)
 2. Magyar Ösztöndíj Bizottság, PhD kutatói ösztöndíj, University of Oulu (1999)
 3. Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj, University of Newcastle (2000)
 4. OTKA Posztdoktori Ösztöndíj, OTKA D45947 (2003-2004)
 5. MÖB, Finn-Magyar Kormányközi Együttműködés, FIN 09-01 (2001-2002)
 6. Oktatási Minisztérium, Brit-Magyar Kétoldalú Kormányközi Tét Együttműködés, GB 46/01 (2002-2004)
 7. EU, Marie Curie Postdoctoral Fellowship, MEIFT-CT-2003-500501 (2004-2006)
 8. EU, Marie Curie Reintegration Grant, MC-ER-041088, (2007-2008)
 9. Bolyai Kutatási Ösztöndíj (a Magyar Tudományos Akadémia ösztöndíja) (2007-2010)
 10. OTKA PD Kutatási Ösztöndíj PD 73234 (2009-2012)
 11. OTKA Nemzetközi Kiegészítő Pályázat IN 79869 (2010-2012)
 12. Bolyai Kutatási Ösztöndíj (a Magyar Tudományos Akadémia ösztöndíja) (2012-2015)
 13. OTKA NF Kutatási ösztöndíj Pályázat NF 101362 (2012-2016)
 14. 2012 Bolyai Kutatási Ösztöndíj (a Magyar Tudományos Akadémia ösztöndíja)
 15. Humboldt Research Fellowship (University of Cologne, Cologne), (Alexander von Humboldt Alapítvány kutatói ösztöndíja) (2013-2014)
 16. GINOP -2.3.2-15-2016-00009 MTA ATOMKI, alprojekt vezető: A jégkorszaki nagyemlős fauna tagjainak kihalási időpontjai a Kárpát-medencében az őskörnyezet és paleoklíma változásainak tükrében (2016-2020)
 17. GINOP-2.3.2-15-2016-00019 MTA Ökológiai Kutatóintézet: Ökoszisztémák fenntartható működtetése – felfedezésekkel a klímaváltozás, a tájhasználat és az inváziók hatásának mérsékléséért, alprojekt vezető: Klíma és tájhasználat múltbéli változásai és hatásuk a közösségekre (2016-2020)

Fontosabb lezárult kutatási projektek

Holocén hidrológiai változások rekonstrukciója a Kárpáti Régióban (2003-2005)

Brit-magyar kormányközi együttműködés keretében magyarországi és erdélyi tőzegmohalápok paleohidrológiai rekonstrukcióján dolgoztam. A projekt keretében fosszilis házas amőba közösségeket vizsgáltunk tőzegszelvényekben. Pollen és humifikáció vizsgálatokkal kiegészítve a kutatás célja a Holocén hidrológiai változások rekonstrukciója volt.

Dél-Skócia holocén vegetációfejlődése (2002-2003)

Newcastle-i Egyetem, Földrajz Tanszék: a dél-skóciai Milfield-medence allúviális üledékeinek pollen analízise. Az őskörnyezeti vizsgálatok célkitűzése a térség holocén vegetációfejlődésének rekonstrukciója, különös tekintettel a neolit időszakban a területen élő népcsoportok termelő gazdálkodására és a természetes erdőtársulásokra gyakorolt hatására.

Neolit emberi hatások vizsgálata Magyarországon és a bulgár Trák-Alföldön (2002-2007)

Az Európai Unió támogatásával Marie Curie posztdoktorként Tiszagyulaháza térségében angol-magyar régészeti és őskörnyezeti projekt keretében Holocén pollen vizsgálatokat végeztem. 2002-ben Bulgáriában és Törökország ÉNY-i határvidékén őskori telepek (tellek) közelében feltöltődött tavakon végeztem sekélyfúrásokat. Az üledékek komplex paleoökológiai vizsgálatával arra kerestük a választ, miként alakította át a természetes növénytakarót a neolitikum és bronzkor idején az emberi populációk megtelepedése.

Későglaciális felmelegedési hullámokra adott ökoszisztéma válaszok a Kárpátokban (2007-2017)

CARPENVCHANGE projekt. A Marie Curie Reintegációs Ösztöndíj és az OTKA PD73234 pályázatok támogatásával a Déli-Kárpátok Retyezát-hegységének gleccsertavi üledékein multi-proxi őskörnyezeti kutatásokat vezetek, melyek célja a késő-glaciális és kora-holocén gyors felmelegedési hullámokra adott ökoszisztéma válaszreakciók tanulmányozása növényi makrofosszília, diatóma, Cladocera, Chironomida és fosszilis DNS vizsgálatokkal.

Holocén klíma, vegetáció és őskörnyezet a Déli-Kárpátokban (2009-)

PROLONG projekt (Providing long environmental and genetic records of glacial and interglacial climatic oscillations and human impact in the Carpathian Basin). Az OTKA támogatásával a Kelet-alföld és a Déli-Kárpátok későglaciális és holocén vegetációjának és őskörnyezeti változásainak részletesebb megismerését célzó kutatást vezetem. A kutatómunka keretében 2 alkalmazott kutató és 2 PhD hallgató dolgozik a hosszú távú ökológiai kutatásokra alakult munkacsoportban. Mintaterületeink a kelet-alföldi Kokadi-láp, a balatonfelvidéki Öcsi Nagy-tó, valamint a Retyezát-hg. Gales-, Brazi-, Bukura és Lia-tavai. Ezeken végzünk pollen analitika, növényi makrofosszília és paleogenetikai vizsgálatokat. Utóbbi kiegészül a Larix decidua (vörösfenyő) Kárpátokbeli populációinak filogenetikai vizsgálatával. A PROLONG projekt társintézmánykeben dolgozó kutatókkal közösen a tavi üledékek számos egyén proxi vizsgálat is zajlik (https://sites.google.com/site/enikomagyaripollen/cv/prolong)